ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การออกให้บริการสมาชิกนอกสำนักงาน ในวันที่ 26 เมษายน 2567

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด ออกให้บริการสมาชิกนอกสำนักงาน โดยจะให้บริการด้าน
✅ รับสมัครสมาชิกใหม่
✅ เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษฝากประจำ
✅ รับเอกสารการยื่นกู้
✅ รับฟังข้อเสนอแนะจากสมาชิก
 
วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 – 14.00 น. ณ โรงพยาบาลบ้านบึง จังหวัดชลบุรี