cbicoop-Nov-announce-web-banner-041
cbicoop-Nov-announce-web-banner-041
cbicoop-website-banner-1200×600-v01
cbicoop-website-banner-1200x600-v01
cbicoop-website-banner-1200×600-aug-01
cbicoop-website-banner-1200x600-aug-01

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล   ...

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้แสดงความประสงค์เข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้แสดงความประสงค์เข้าประชุมใหญ่สา ...

ประกาศ เรื่อง รายงานกิจการ ประจำปี 2565

ประกาศ เรื่อง รายงานกิจการ ประจำปี 2565   ...

ประกาศ เรื่อง รายชื่อเกษียณอายุราชการและลาออกจากราชการ ประจำปี 2565

ประกาศ เรื่อง รายชื่อเกษียณอายุราชการและลาออกจากราชการ ...

โครงการสหกรณ์ฯ รวมใจ ครั้งที่ 5 เขตพื้นที่อำเภอบ้านบึง

11 สิงหาคม 2565นายเสรี เจตสุคนธร ประธานกรรมการดำเนินการ ...

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังห ...

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้เข้าชม

014216
Users Today : 443
Users Yesterday : 154
Users Last 7 days : 1550
Users Last 30 days : 5774
Users This Month : 1302
Users This Year : 14215

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท

อัตรา

ประเภท

อัตรา

ออมทรัพย์พิเศษ

ร้อยละ 2.00/ปี

ฉุกเฉิน (ปกติ)
ฉุกเฉิน สมาชิกเจ็บป่วย(กรณีผู้ป่วยใน)
ฉุกเฉิน สมาชิกคลอดบุตร
ฉุกเฉิน สมาชิกทุพพลภาพ

ร้อยละ 5.97/ปี
ร้อยละ 0.10/ปี
ร้อยละ 0.10/ปี
ร้อยละ 0.10/ปี