cbicoop-Nov-announce-web-banner-041
cbicoop-Nov-announce-web-banner-041
cbicoop-website-banner-1200×600-v01
cbicoop-website-banner-1200x600-v01
cbicoop-website-banner-1200×600-aug-01
cbicoop-website-banner-1200x600-aug-01

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสหกรณ์ฯ รวมใจ ครั้งที่ 5 เขตพื้นที่อำเภอบ้านบึง

11 สิงหาคม 2565นายเสรี เจตสุคนธร ประธานกรรมการดำเนินการ ...

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังห ...

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้เข้าชม

018245
Users Today : 27
Users Yesterday : 37
Users Last 7 days : 572
Users Last 30 days : 2124
Users This Month : 2057
Users This Year : 2057

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท

อัตรา

ประเภท

อัตรา

ออมทรัพย์พิเศษ

ร้อยละ 2.00/ปี

ฉุกเฉิน (ปกติ)
ฉุกเฉิน สมาชิกเจ็บป่วย(กรณีผู้ป่วยใน)
ฉุกเฉิน สมาชิกคลอดบุตร
ฉุกเฉิน สมาชิกทุพพลภาพ

ร้อยละ 5.97/ปี
ร้อยละ 0.10/ปี
ร้อยละ 0.10/ปี
ร้อยละ 0.10/ปี