เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ

นางดุสดี สุวรรณนุ่ม

ผู้จัดการ

นางเพชรลดา ผ่องศรี

หัวหน้าบริหารงานทั่วไป

นางเขมนิจ พวงนาค

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวพรสวรรค์ อินทร

นักบัญชี

นางสาวฉัตรปวีณ์ เปลี่ยนสมัย

นักการเงินและบัญชี

นางสาววีรวัลย์ มะใบ

ลูกจ้างชั่วคราว

นางอัมพร ละอองคำ

พนักงานทำความสะอาด