คณะกรรมการดำเนินงาน

นายเสรี เจตสุคนธร

ประธานกรรมการ

นายกมนต์ อินทรวิชัย

รองประธานกรรมการ คนที่ 1 

นายสมพล จิตติเรืองเกียรติ

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายชวลิต พิรกิตติวรกุล

เหรัญญิก

นายศักดิ์ณรงค์ ประเทืองผล

เลขานุการ

นายมานพ ศรีสกุล

กรรมการ

นายสมชาย ติรัตน์สรณ์

กรรมการ

นายสมบัติ วงษ์จันทร์

กรรมการ

นายนพฤทธิ์ วัฒนะชัย

กรรมการ

นายมนตรี จิตติเรืองเกียรติ

กรรมการ

นายปรีชา นาคู

กรรมการ

นายดำรงค์ศักดิ์ สอนแจ้ง

กรรมการ

นายนพดล อยู่ดี

กรรมการ

นายสำราญ กลิ่นหอม

กรรมการ

นางสาวพัชชาภรณ์ จิรทีปต์ศิลป์

กรรมการ