คณะกรรมการดำเนินงาน

นายเสรี เจตสุคนธร

ประธานกรรมการ

นายกมนต์ อินทรวิชัย

รองประธานกรรมการ คนที่ 1 

นายสมพล จิตติเรืองเกียรติ

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายภาคภูมิ วสิกรัตน์

เหรัญญิก

นายศักดิ์ณรงค์ ประเทืองผล

เลขานุการ

นายมานพ ศรีสกุล

กรรมการ

นายวิศิษฐ์ สุขเจริญพร

กรรมการ

นายสุขุม พงษ์วิจิตร

กรรมการ

นายอนุพงษ์ ภิญโญ

กรรมการ

นายมนตรี จิตติเรืองเกียรติ

กรรมการ

นายปรีชา นาคู

กรรมการ

นายดำรงค์ศักดิ์ สอนแจ้ง

กรรมการ

นายนพดล อยู่ดี

กรรมการ

นายสำราญ กลิ่นหอม

กรรมการ

นางสาวพัชชาภรณ์ จิรทีปต์ศิลป์

กรรมการ