cbicoop-announce-banner-0501
cbicoop-announce-Web-0904
cbicoop-April23-banner-03
cbicoop-Mar23-announce-03-01
cbicoop-website-banner-1200x600-v01
cbicoop-website-banner-1200x600-aug-01
previous arrow
next arrow

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด บริการเงินรับฝากจากสมาชิก โดยให้ผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่สูง

เงินฝากออมทรัพย์

เนื่องจากปัจจุบันสหกรณ์มีเงินรอตรวจสอบในระบบที่ไม่สามารถระบุเจ้าของเงินได้จำนวนมาก หากทำธุรกรรมผ่านบัญชีธนาคาร กรุณาแจ้งให้ทางสหกรณ์ทราบด้วย โดยท่านสามารถแจ้งข้อมูลการโอนเงินและวัตถุประสงค์การโอนเงินผ่านโทรศัพท์หมายเลข 038-274797-8 ในวันและเวลาทำการ

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

เนื่องจากปัจจุบันสหกรณ์มีเงินรอตรวจสอบในระบบที่ไม่สามารถระบุเจ้าของเงินได้จำนวนมากหากทำธุรกรรมผ่านบัญชีธนาคาร กรุณาแจ้งให้ทางสหกรณ์ทราบด้วย โดยท่านสามารถแจ้งข้อมูลการโอนเงินและวัตถุประสงค์การโอนเงินผ่านโทรศัพท์หมายเลข 038-274797-8 ในวันและเวลาทำการ

เงินฝากประจำ 24 เดือน

เงินฝากประจำ 48 เดือน

หมายเหตุ กรณีที่สมุดคู่ฝากของผู้ฝากคนใดสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 30 บาท

เอกสารในการเปิดบัญชี

เอกสารในการถอนเงิน

เอกสารในการปิดบัญชี