cbicoop-announce-banner-0501
cbicoop-announce-Web-0904
cbicoop-April23-banner-03
cbicoop-Mar23-announce-03-01
cbicoop-website-banner-1200x600-v01
cbicoop-website-banner-1200x600-aug-01
previous arrow
next arrow

1. ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก/คู่สมรส, บิดา, มารดาและบุตร

2. ทุนสวัสดิการเพื่อสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกสำหรับเกษียณอายุหรือพ้นจากหน้าที่ราชการ

🙂 สมาชิกที่เกษียณราชการ อายุครบ 60 ปี ในอัตราดังนี้​

🙂 สมาชิกที่พ้นจากหน้าที่ราชการในอัตราดังนี้