cbicoop-announce-banner-0501
cbicoop-announce-Web-0904
cbicoop-April23-banner-03
cbicoop-Mar23-announce-03-01
cbicoop-website-banner-1200x600-v01
cbicoop-website-banner-1200x600-aug-01
previous arrow
next arrow

ประเภทเงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

1.เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

1.1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ปกติ)
1.2. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสมาชิกเจ็บป่วย (กรณีผู้ป่วยใน)
1.3. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสมาชิกคลอดบุตร
1.4. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสมาชิกทุพพลภาพ

5.97
0.10
0.10
0.10

2.เงินกู้สามัญ

2.1. เงินกู้สามัญ (ปกติ)
2.2. เงินกู้สามัญโครงการสวัสดิการเพื่อการศึกษาและฝึกอบรมสำหรับสมาชิก
2.3. เงินกู้สามัญโครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อปรับโครงสร้างหนี้
2.4. เงินกู้สามัญโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาบุตรของสมาชิก
2.5. เงินกู้สามัญโครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.6. เงินกู้สามัญโครงการเงินกู้เพื่อซื้อยานพาหนะ
2.7. เงินกู้สามัญโครงการเงินกู้ปันผลตนเอง
2.8. เงินกู้สามัญโครงการสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
2.9. เงินกู้สามัญโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย (อายุ 60 ปีขึ้นไป)
2.10. เงินกู้สามัญโครงการเงินกู้เพื่อปิดบัตรเครดิต/หนี้สถาบันการเงิน

5.97
5.00
5.97
5.00
5.50
5.97
5.00
5.97
4.00
8.00

3.เงินกู้พิเศษ

3.1. เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย
       – กรณียื่นกู้กับสหกรณ์ครั้งแรก
       – กรณียื่นกู้กับสหกรณ์ครั้งถัดไป
3.2. เงินกู้พิเศษซื้อที่ดินเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย
3.3. เงินกู้พิเศษเพื่อการประกอบอาชีพ

หมายเหตุ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงการเงินกู้ต่าง ๆ


3.00

4.00
4.00
4.00