ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด