มอบเงินสงเคราะห์แก่ครอบครัวสมาชิกผู้เสียชีวิต

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

คณะกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด เป็นผู้แทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิต จำนวนเงิน 1,009,081.82 บาท (หนึ่งล้านเก้าพันแปดสิบเอ็ดบาทแปดสิบสองสตางค์)

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวสมาชิก มา ณ ที่นี้