มอบเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ล้านที่ 2 ให้กับทายาทผู้เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 66 ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด มอบเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ล้านที่ 2 ให้กับทายาทผู้เสียชีวิต